این یک سیاه مشق است
که ارزش سیاهی هم ندارد
این تمرین نویسندگی است
درست مثله :
من بادام دارم و شاید ندارم چون تو داری
به شما قول میدهم که ارزش خواندن ندارد
ولی از آنجا که نظرات سازنده هستند
ارزش نظر رادارد

دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X